Historisch Archief Beltrum

Zoek

Burgemeesters

Joannes Bernardus Antonius Batenburg

??????????????????????????????????????????????????????????????

geboren op:      03-07-1788          te:   Groenlo
was:                   Onderofficier van het corps adelborsten te Amsterdam en koopman.

??????????????????????????????????????????????????????????????

was hierna:         Gemeenteraadslid van Groenlo (1821-1825)
overleden op:     16-08-1827          te:   Groenlo

Burgemeester van Beltrum – van 1811 tot 21-12-1817

Batenburg werd in Groenlo geboren als zoon van de latere vrederechter Joannes Henricus Batenburg en Maria Helena Catharina van Basten. In 1811 werd hij benoemd tot maire van de gemeente Beltrum. Na de Franse tijd werd deze functie ‘burgemeester’ genoemd. Batenburg kwam in 1817 in conflict met het provinciaal bestuur van Gelderland. Hij zou tegen de wil van het provinciaal bestuur opdracht gegeven hebben om een gemeentewapen voor Beltrum te ontwerpen. Toen Batenburg dit wapen ook in gebruik nam was de maat voor het provincie bestuur vol. Batenburg werd op 21 december 1817 ontslagen als burgemeester van Beltrum. Hij werd in 1818 opgevolgd door mr. Krijn Hoogeveen, voormalig baljuw van Loenen. In dat zelfde jaar werd ook Hoogeveen ontslagen en besloot het provinciebestuur de gemeente Beltrum op te heffen. Bij Koninklijk Besluit d.d. 17 februari 1819 werd Beltrum onderdeel van de gemeente Eibergen.
Batenburg trouwde op 31 december in Beltrum met Maria Anna Gesina Kock.

Krijn Hoogeveen

??????????????????????????????????????????????????????????????

geboren op:      ?          te:   
was:                   ?

??????????????????????????????????????????????????????????????

was hierna:         ?
overleden op:     ?          te:   

Burgemeester van Beltrum – van 1818 tot 1818

       Zegel van Beltrum

De gemeente Beltrum
Toen in 1795 uit de voormalige voogdij Beltrum een gemeente ontstond, was dat een geheel nieuwe bestuursvorm die vanaf het begin te kampen heeft gehad met een smal financieel draagvlak. Het was in Beltrum niet zo gegaan als in de buurgemeenten Groenlo en Eibergen, waar het nieuwe bestuur kon voortbouwen op de nalatenschap van zijn voorganger, zoals grond- en huizenbezit.
Het Beltrumse gemeentebestuur kreeg wel de lasten van de marken toegewezen, zoals de zorg voor het onderwijs in Beltrum en Zwolle en het onderhoud van sommige markenwegen, maar niet de markengronden.
De enige inkomsten bestonden uit belastingen op grondbezit, personeel en meubilair. Tekorten werden gedekt door deze hoofdelijk om te slaan.
Beltrum was een wat merkwaardige gemeente. Zijn zelfstandigheid heeft de plaats te danken gehad aan de diverse reglementen van na 1795, die vasthielden aan het oude onderscheid tussen stad en platteland, zodat het niet bij Groenlo werd gevoegd. Vooralsnog bleef Beltrum zelfstandig, hoewel kerkelijk en maatschappelijk op Groenlo georiënteerd.
De gemeente, die in 1811 1724 inwoners telde, is ook geen volledige gemeente geweest. In ieder geval was Beltrum sinds 1811 al een onderdeel van het kanton Eibergen, zodat de inwoners zich voor kleine rechtszaken bij de vrederechter te Eibergen moesten vervoegen.
Ook werd de directe belasting vanuit Eibergen geïnd.
Tenslotte heeft Beltrum geen eigen kerk of kapel gehad, om welke zoiets als een bebouwde kom kon ontstaan. Oorzaak hiervan was de pastoor van Groenlo die een poging van de Beltrummers om een eigen kerkgebouw te stichten dwarsboomde. Pas in het midden van de 19e eeuw kreeg Beltrum zijn kerk, die al spoedig tot parochiekerk werd verheven.
Toen in 1815 en 1816 in de Provinciale Staten van Gelderland werd gediscussieerd over een reglement voor de plattelandsgemeenten, werd door de Staten reeds het voorstel gedaan om Beltrum bij Eibergen te voegen, maar hieraan werd geen gevolg gegeven. Het was het eerste signaal, dat er van hogerhand werd getwijfeld aan de levensvatbaarheid van de gemeente Beltrum. Eind 1817 kwam de zaak in een stroomversnelling, toen op 21 december burgemeester Batenburg ontslagen werd. Het bericht sloeg in als een bom, niet in de laatste plaats voor de man zelf. Als we Steenbergen mogen geloven, dan had de burgemeester de administratie van de gemeente Beltrum naar behoren en naar tevredenheid van de provincie gevoerd. De gemeenterekeningen zouden sinds 1813 geen tekorten meer hebben vertoond.

(De tekst is overgenomen uit: “Acht eeuwen heerlijk Eibergen”, Eibergen, 1988)

 

Wat daarvan ook waar moge zijn, helemaal lekker zat het niet tussen Batenburg aan de ene en hoofdschout E.L. van Heeckeren en de gouverneur van Gelderland aan de andere kant. Uit een bericht van Gedeputeerde Staten van 25 februari 1818 aan Mr. Krijn Hoogeveen, de opvolger van burgemeester Batenburg, blijkt, dat laatstgenoemde een gemeentewapen voor Beltrum had laten vervaardigen en dat zelfs al in gebruik genomen had, zeer tegen de zin van Gedeputeerden, omdat het niet voldeed aan de voorschriften. Batenburg had er blijkbaar dingen aan toegevoegd die niet geoorloofd waren. De Hoge Raad van Adel had een wapen ontworpen, dat bestond uit een schild van azuur, beladen met een bel van goud, “zonder eenige bijvoegselen”. Burgemeester Hoogeveen moest een nieuw zegel laten maken met het omschrift “Plaatselijk bestuur van Beltrum” en daarvan drie afdrukken sturen naar de provincie.
Volgens Steenbergen is de gemeenteraad van Beltrum als reactie op het ontslag van Batenburg en bloc afgetreden. Maar dat lijkt onwaarschijnlijk. Hun aftreden hing samen met de inwerkingtreding van het nieuwe bestuursreglement van februari 1817.
De gemeenteraad, bestaande uit J.H. Nieuwenhuis, J.H. Hanselman, J.H. Hofman, H. Voshaar, J.H. Reyerink, H. Mensink en vice-burgemeester G.J. Bouwhuis, kwam op 9 januari 1818 voor de laatste maal bijeen om plaats te maken voor de vier dagen tevoren door Gedeputeerde Staten benoemde assessoren G.J.Boenink en J.H. Reyerink en gemeenteraden J.H. Hofman en J.D. Wissink.
Daarmee was de rust niet teruggekeerd, want de nieuwe burgemeester was, naar spoedig bleek, niet van onbesproken gedrag geweest. Het was vooral Batenburg, die de gemoederen heeft opgestookt. Hij kon de teleurstelling van zijn ontslag niet verwerken. Daarmee werd de kwestie Beltrum voor de provincie urgent, omdat de gemeente onbestuurbaar dreigde te worden. Nadat Hoogeveen op 21 september 1818 zijn ontslag had ingediend, werd er geen nieuwe schout benoemd. Acties van Beltrummers om Batenburg terug te krijgen haalden niets uit en bij Koninklijk Besluit van 17 februari 1819 werd Beltrum bij de gemeente Eibergen gevoegd.

Bron: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers

Pieter Reinhard Johan Wild van Heeckeren

??????????????????????????????????????????????????????????????

geboren op:      25-06-1785        te:   Laren NH
was:                   ?

??????????????????????????????????????????????????????????????

was hierna:        Overleden
overleden op:    05-01-1835         te:  Eibergen

Burgemeester van Eibergen – van 1813 tot 05-01-1835

Hij was meester in de rechten en in de Franse tijd “Keizerlijk” notaris en griffier te Eibergen. Nog in de tijd van de Franse overheersing werd van Heeckeren tot Maire benoemd. Na de nederlaag van Napoleon bij Leipzich werd hij burgemeester van Eibergen.

Christiaan Hendrik Koentz

4 Burgermeester Koentz

geboren op:      08-07-1807        te:
was:                   Gepensioneerd officier van de Schutterij na de Belgische opstand

4 Burgermeester Koentz

was hierna:         ?
overleden op:    22-07-1879         te:   Eibergen

Burgemeester van Eibergen – van 26-05-1835 tot 22-07-1879

Onder het burgemeesterschap van Koentz is een begin gemaakt met het verharden van zandwegen. Op Den Hagen werd in 1869 een nieuwe school in gebruik genomen. In het hongerjaar 1848 werd besloten tot werkverschaffing een keerdijk aan te leggen om het water uit het Eibergse Veld te beletten Eibergen te overstromen, zoals dat bij dooi telkens voorkwam.

Willem Hermanus Smits

5 Burgemeester Smits

geboren op:      12-04-1825        te:  Eibergen
was:                   Raadslid en wethouder van Eibergen 

5 Burgemeester Smits

was hierna:         ?
overleden op:    24-05-1904         te:  Eibergen

Burgemeester van Eibergen – van 20-08-1879 tot 01-06-1903

Hij beschouwde zijn nieuwe betrekking van burgemeester als een regentschap voor zijn zoon, die als volontair werkzaam was ter gemeentesecretarie, onder leiding van de gemeentesecretaris G.J. de Jong.
Onder zijn bestuur kwamen een paar belangrijke zaken tot stand, als de oprichting van de Gelders-Overijsselse Lokaal¬spoorweg en de stichting van een Post- en Telegraafkantoor.

Gerrit Hermanus Smits

6 Burgemeester Smits

geboren op:      31-10-1861        te:  Eiberrgen
was:                    zoon van W.H. Smits

6 Burgemeester Smits

was hierna:          Gemeenteraadslid van Groenlo (1821-1825)
overleden op:     24-03-1924          te:   Eibergen

Burgemeester van Eibergen – van 18-07-1903 tot 1-12-1915

Door deze burgemeestersbenoeming werd tegemoet gekomen aan de algemeen uitgesproken wens, dat de zoon zijn vader als burgemeester zou opvolgen. Hij was een echte burgervader, die met het wel en wee van zijn gemeentenaren meeleefde. De oorlogsmisère tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914-1918 was voor hem aanleiding om in 1915 ontslag aan te vragen. Eén van de belangrijkste zaken die onder zijn bestuur tot stand kwamen, was de oprichting van de Electriciteitsmaatschappij “De Berkelstreek” (E.M.B.).
Bij zijn afscheid schonk hij, als herinnering aan zijn vader en hem, een nieuw uurwerk in de toren. Bij zijn overlijden op 24 maart 1924 vermaakte hij aan de gemeente zijn prachtige woonhuis, te gebruiken als gemeentehuis, het tegenwoordige wandelpark De Maat en het bos het Kerkloo.

Johannes Marinus Valeton

7 Burgemeester Valeton

geboren op:      30-09-1879        te:   Utrecht
was:                    Schoolopziener in Hoogeveen

7 Burgemeester Valeton

was hierna:          Schoolopziener in Brabant
overleden op:     08-03-1963          te:   Naarden

Burgemeester van Eibergen – van 16-02-1916 tot 01-01-1921

Onder zeer moeilijke omstandigheden aanvaardde hij zijn ambt als burgemeester, namelijk tijdens de mobilisatietijd 1914-1918. De mobilisatietijd met zijn voedseldistributie en extra grensbewaking doordat het grensde aan de met het in oorlog zijnde Duitsland.

Johannes Petrus Antonius Wilhelm

8 Burgemeester Wilhelm

geboren op:      23-05-1864          te:   Amsterdam
was:                   Regeringscommissaris (1914-1921)

8 Burgemeester Wilhelm

was hierna:         Nam op 70-jarige leeftijd ontslag
overleden op:     02-12-1948          te:   Voorburg

Burgemeester van Eibergen – van 14-03-1921 tot 01-10-1934

Bij Koninklijk Besluit werd hij met ingang van 15 januari 1921 eervol ontslagen als Regeringscommissaris van het vluchtoord Uden. Op 14 maart 1921 volgde zijn benoeming tot burgemeester van Eibergen.
Tijdens zijn ambtsperiode kreeg de elektrificatie van de gehele gemeente zijn beslag. Bouw van de Menno ter Braakschool (hoek Ter Braakstraat-Huenderstraat. thans wooneenheden). Aanleg waterleiding, riolering etc. Volle aandacht niet alleen voor het lager onderwijs, maar ook voor het landbouwonderwijs door het geven van een gemeentelijke subsidie voor de oprichting van een lagere landbouwschool te Beltrum. Aanleg ringweg door ’t Simmelink (Burgemeester Wilhelmweg). Bevordering van landbouw- en huishoudcursussen.

Gielliam Johannes Josephus Wouters

9 Burgemeester Wouters

geboren op:      21-02-1883          te:   Maastricht
was:                   Burgemeester van Wamel (1927-1934)

9 Burgemeester Wouters

was hierna:         Gouverneur van Curaçao, van 13 juli 1936 tot 16 juli 1942
overleden op:     03-03-1973          te:   Mill

Burgemeester van Eibergen – van 13-10-1934 tot 16-04-1936

Heeft uiteraard als burgemeester in zijn korte ambtsperiode niet zoveel kunnen doen als hij zich had voorgenomen. Toch is er wel het een en ander tot stand gebracht, zoals de verbetering van een aantal staten, het tot stand komen van een wegenplan, het uitvoeren van het onderhoudswerk aan de gemeentetoren (NH-kerk), de oprichting van een apart crisisbureau en het instellen van een contactcommissie voor contact tussen werklozen en burgemeester.

Adrianus Godefridus (Adriaan) Delen

10 Burgemeester Delen

geboren op:      19-10-1895          te:   Geldrop
was:                   Gemeentesecretaris van Noordwijk

10 Burgemeester Delen

was hierna:         Burgemeester van Gendringen(1946-1957)
overleden op:     12-10-1967          te:   Velp

Burgemeester van Eibergen – van 01-08-1936 tot 01-12-1946

Ondanks het feit dat Eibergen een zogenaamde noodlijdende gemeente was, gebonden aan scherpe regels, is er toch nog het nodige tot stand gekomen zoals:
een nieuw zwembad bij de Mallumse Molen, de stichting van een landbouw- huishoudschool, de verbetering van tal van zandwegen en de op¬name in vaste dienst van arbeiders, die jarenlang in losse dienst waren. Ook kwam er een nieuw uitbreidingsplan tot stand.
De bezetting door de Duitsers van 1940-1945 was voor gemeentebestuurders en bevolking een nare tijd. Eind september 1944 is hij ondergedoken. Bij brief van 11 oktober 1944 van de General-Kommissar für Verwaltung und Justiz werd hij ontslagen als burgemeester van Eibergen.

In de laatste oorlogswinter hebben twee waarnemers het tijdelijk overgenomen.
Het was na de slag bij Arnhem toen het bestuur grotendeels ontregeld was.
De twee waarnemers waren;

F.D. Brands

Waarnemend burgemeester van Eibergen – van 28-09-1944 tot 15-02-1945

Hij is benoemd door de Commissaris der provincie Gelderland (Hondius). Brands was voordien directeur-generaal van het departement van Waterstaat. Met ingang van 9 november 1944 is hem als zodanig ontslag verleend wegens reorganisatie van het departement.
Op 15 februari 1945 deelt de Commissaris der provincie mede dat de ontslagen waarnemend burgemeester Brands salaris kan worden uitbetaald tot ultimo maart 1945. Waarom Brands per 15 februari 1945 als waarnemend burgemeester is ontslagen, is niet bekend.

J.M. Bouma

Waarnemend burgemeester van Groenlo en Eibergen – van 15-02-1945 tot 01-04-1945 (bevrijding Eibergen)

Deze NSB-burgemeester krijgt pas, bij besluit van minister van Binnenlandse Zaken met ingang van 22 oktober 1945 officieel ontslag als waarnemend burgemeester van Groenlo en Eibergen. Alle rechten op dadelijk of uitgesteld pensioen en alle andere rechten waarop hij eventueel aanspraak kon maken, kwamen te vervallen.

Door de minister van Binnenlandse Zaken, meegedeeld door de Commissaris der Koningin bij brief van 20 maart 1946, werd Adriaan Delen in zijn ambt hersteld.

Leonardus Hermanus Hubertus Rudolf (Leo) van Wensen

?????????????????????????????????????????????????????

geboren op:      18-04-1899          te:   Leiden
was:                   Ambtenaar in Nijmegen

?????????????????????????????????????????????????????

was hierna:         Waarnemend burgemeester van Stad Delden (1965-1969)
overleden op:     28-01-1984          te:   Velp

Burgemeester van Eibergen – van 01-03-1947 tot 01-05-1964

Hij rekende het tot één van de meest urgente gevallen die om een oplossing vroegen: de woningnood. Op zijn initiatief kwam o.a. de bouw van woningen aan de Meester Leppinkstraat tot stand. Dit werd mogelijk door een obligatielening van de gemeente tegen een zeer laag rentepercentage. De nieuwe Berkelbrug werd gerealiseerd. Tevens kwamen het wandelpark De Maat met amfitheater tot stand. Deed veel voor de bevordering van het culturele leven zoals financiële hulp (subsidie) voor de muziekverenigingen, muziekcentrum.

Franciscus Johannes (Frans) Hermsen

14 Burgemeester Hermsen

geboren op:      10-09-1926          te:   Vierakker
was:                  Gemeentesecretaris van Zoetermeer

14 Burgemeester Hermsen

was hierna:        Burgemeester van Nieuwegein (1971-1978)
overleden op:     23-05-2003          te:   Bemmel

Burgemeester van Eibergen – van 16-05-1964 tot 01-07-1971

Belangrijke zaken die onder zijn ambtsperiode tot stand kwamen waren onder meer met betrekking tot de woningbouw, de verwezenlijking van het stromenplan ten westen van de Lariksweg (Westenes), de bouw van een nieuw modern zwembad ’t Vinkennest, de samenwerking tussen Neede en Eibergen (Intergemeentelijk structuurplan), de nieuwe sportterreinen De Bijenkamp, de totstandkoming van De Huve, bouw nieuw politiebureau en aantrekking nieuwe industrie.

Frans Johan Maria Cappetti

15 Burgemeester Cappetti

geboren op:      14-04-1927          te:   Ulft
was:                   Burgemeester van Schoonebeek (1966-1972)

15 Burgemeester Cappetti

was hierna:        met pensioen
overleden op:     25-01-1993          te:   Doetinchem

Burgemeester van Eibergen – van 01-02-1972 tot 01-06-1988

Ook voor Cappetti stond de woningbouw op het eerste plan. Ten oosten van de Burgemeester Wilhelmweg zijn prachtige woonwijken ontstaan. Hierbij werd ook de woningbouw in de kerkdorpen Beltrum en Rekken niet vergeten. Daarnaast verrees een aantal nieuwe scholen, waaronder de muziekschool, in samenwerking met Neede. Borculo en Ruurlo. De nieuwe bibliotheek en de Pickerhal zijn niet meer uit Eibergen weg te denken. Ook het fraai gerestaureerde Muldershuis is met de watermolen een trekpleister voor recreanten. Het nieuwe gemeentelijke kantoorgebouw en het van binnen verfraaide gemeentehuis mogen gezien worden.

Johannes Joseph Maria Wladimir (Han) ter Laak

16 Burgemeester Laak

geboren op:      01-03-1941          te:   Heino
was:                   Burgemeester van Heusden (1977-1988)

16 Burgemeester Laak

was hierna:         ?

Burgemeester van Eibergen – van 16-06-1988 tot 01-06-1995

In zijn periode werd onder meer de aanzet gegeven voor cultuurcentrum ’t Spieker, museum De Scheper, het centrumplan werd verder ontwikkeld, een tijdelijk asielzoekerscentrum op De Maat, een nieuwe begrotingsopzet en het logo met “Gemeente Eibergen, een hart voor samenwerken” kwamen tot stand.
Begin 1995 kwam hij in opspraak omdat hij onder meer de gemeenteraad opzettelijk informatie zou hebben onthouden, de notulen van commissievergaderingen zou hebben veranderd en beleid waar hij het niet mee eens was hebben tegengewerkt. Nadat de gemeenteraad het vertrouwen in hem had opgezegd werd een afvloeiingsregeling afgesproken met de gemeenteraad waarna Ter Laak instemde met ontslag.

Gijsbert Johan (John) te Loo

17 Burgemeester te Loo

geboren op:      10-09-1928          te:   Harlingen
was:                   Waarnemend burgemeester van Veendam (1993-1994)

17 Burgemeester te Loo

was hierna:         Waarnemend burgemeester van Reidereland (1997)
overleden op:     31-03-2017          te:   Leeuwarden

Burgemeester van Eibergen – van 01-06-1995 tot 16-01-1996

Te Loo werd als waarnemer benoemd, vooral om de verstoorde verhoudingen in het gemeentehuis te herstellen.

Aaltje Emmens-Knol

18 Burgemeester Knol

geboren op:      10-05-1946          te:   Steenwijk
was:                   Burgemeester in de gemeente Westerbork (1989-1996)

18 Burgemeester Knol

was hierna:         Waarnemend burgemeester van Reidereland (1997)
overleden op:     31-03-2017          te:   Leeuwarden

was hierna:         Burgemeester van de gemeente Castricum (2002-2011)
overleden op:     10-06-2019          te:   Amsterdam

Burgemeester van Eibergen – van 16-03-1996 tot 16-06-2002

Was eerste vrouwelijke burgemeester van deze gemeente. Opende onder meer: cultuurcentrum ’t Spieker, de brandweerkazerne en het politiebureau. Spande zich in voor het omvangrijke plattelandsvernieuwingsproject en de recreatie (onder andere Mallumse Molen, Eibergen in Verband).
De gemeente won de gemeenteprijs van de Bank van Nederlandse Gemeenten voor de wijze waarop de financiële functie was ingericht en was pilot-gemeente als het gaat om de invoering van het “dualisme”. De beslissing over de gemeentelijke herindeling in Provinciale Staten viel kort voor haar vertrek naar Castricum.

Frederik J. (Ed) Tjaberings

19 Burgemeester Tjaberings

geboren op:      1945          te:   ?
was:                   Waarnemend burgemeester van de Overijsselse gemeente Borne (1998-2000)

19 Burgemeester Tjaberings

was hierna:         ?

Waarnemend burgemeester van Eibergen – van zomer 2002 tot 01-01-2005

Vanaf de zomer van 2002 was Tjaberings waarnemend burgemeester van de gemeente Eibergen tot die gemeente op 1 januari 2005 opging in de nieuwe gemeente Berkelland.

Aaltina Zwaantina Evenhuis-Meppelink

20 Burgemeester Evenhuis-Meppelink

geboren op:      08-06-1944          te:   Daalerveen
was:                   Burgemeester van Wisch (1998-2005)

20 Burgemeester Evenhuis-Meppelink

was hierna:         Waarnemend burgemeester van Vlist (2005-2015)

Waarnemend burgemeester van Berkelland – van 01-01-2005 tot 01-09-2005

H.L.M. (Hein) Bloemen

21 Burgeremeester Bloemen

geboren op:      22-07-1949          te:   
was:                   Waarnemend burgemeester van Maarn (2004-2005)

21 Burgeremeester Bloemen

was hierna:         Waarnemend burgemeester van Renkum(2016-2017)

Burgemeester van Berkelland – van 01-09-2005 tot 01-07-2014

J.H.A. (Joost) van Oostrum

22 Burgemeester van Oostrum

geboren op:      04-12-1969          te:   Utrecht
was:                   Burgemeester van Rhenen (2007-2014)

22 Burgemeester van Oostrum

Burgemeester van Berkelland – van 04-07-2014 tot heden

Bron: ‘Burgemeesters van Eibergen na de Franse overheersing
Wikipedia’